Nabil Bank Limited
Nabil Bank Limited
Bizshala

राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न नपाउने, अर्थले तय गर्‍यो सिफारिस कार्यविधि

Global IME Bank Limited
राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न नपाउने, अर्थले तय  गर्‍यो सिफारिस कार्यविधि
Nabil Bank Limited

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको भावी अध्यक्ष छनौटका आधार, योग्यता र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।  

'नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०' जारी गर्दै यस्ता आधारहरु सार्वजनिक गरेको हो ।  

कार्यविधि अनुसार सिफारिस समितिले १५ दिनको समय दिएर इच्छुकहरुबाट दरखास्त आह्वान गर्ने बताइएको छ । 

Shivam Cement
Sagarmatha Cement
Muktinath Bikas Bank Limited

अध्यक्षका लागि दरखास्त दिनेहरुका लागि आवश्यक योग्यता निम्नअनुसार छ :

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति ।  

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम देहायको योग्यता भएकोः  

(क) नेपालको नागरिक भएको,  

(ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको,  

(ग) धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको,  

र (घ) सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम अयोग्य नभएको ।  

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधन सहित)को दफा ३ (ग) बमोजिम तीस वर्ष उमेर पूरा भई पैँसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेको ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको उम्मेद्वारले सिफारिस समितिमा पेश गर्नुपर्ने कागजात पनि तोकिएको छ । जुन यसप्रकार छः

शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव, सम्पर्क ठेगाना (इमेल, टेलिफोन/मोवाइल नम्बर, घर वा कार्यालयको ठेगाना) सहितको विस्तृत वैयक्तिक विवरणको प्रत्येक पानाको अन्तमा उम्मेदवारले दस्तखत गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।  

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र पेशागत अनुभव पुस्ट्याइँ गर्ने कागजातको प्रतिलिपि आवेदक स्वयम्ले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।  

उम्मेदवारले पाँच हजार शब्दमा नबढ्ने गरी व्यावसायिक कार्ययोजनातयार गरी चार प्रति पेश गर्नु पर्नेछ ।  

यस पदको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सेवारत निकायबाट विभागीय स्वीकृति प्रदान गरिएको पत्र संलग्न गर्नु पर्नेछ ।  

दरखास्तसाथ निम्न लिखित व्यहोराको स्वयम् घोषणाको विवरण आवेदक स्वयम्ले प्रमाणित गरी संलग्न गर्नु पर्नेछः  

(क) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको,  

(ख) नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको ठेक्कापट्टा वा कुनै चलअचल सम्पत्ति कारोबारमा आफै वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यको संलग्नता नरहको वा बोर्डसँग निजी स्वार्थ नभएको,  

(ग) आफ्नो नाममा व्यक्तिगत बेरुजू बाँकी नरहेको,  

(घ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, लागू औषध कारोवार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर नभएको,टाट नपल्टेको वा बेइमानी वा जालसाजी आरोपमा सजाय नपाएको एवं दामासाहीमा नपरेको, 

(च) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भए नभएको, र भएको भए त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन बर्ष पूरा भएको,  

(छ) विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त नगरको,  

(ज) नियामक निकायबाट कार्यकारी प्रमुख हुन अयोग्य हुने भनी तोकिएको अवस्था नभएको ।

 उम्मेद्वारको मूल्यांकन गर्दा  व्यवसायिक कार्ययोजनाका लागि ४०, शैक्षिक योग्यताका लागि १२, व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलाई १८ र अन्तर्वार्ताका लागि ३० अंकभार तोकिएको छ ।  

स्नातकोत्तरले ९ अंक र विद्यावारिधिले थप ३ अंक प्राप्त गर्नेछन् । 

उम्मेदवार छनौटका आधार एवं प्रक्रियाः

सिफारिस समितिले सर्वप्रथम तोकिए बमोजिमको योग्यता र अनुभव भएका आवेदकहरूले दरखास्तसाथ पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षण गर्नेछ । परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कको आधारमा औसत अङ्क निर्धारण गरी व्यावसायिक कार्ययोजना बापतको प्राप्ताङ्क गणना गरिनेछ । 

तोकिए बमोजिमको योग्यता र पेशागत अनुभव भएका आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता बापतको प्राप्ताङ्क तथा पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजना बापतको उपदफा 

(७.१) बमोजिमको प्राप्ताङ्कको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू मध्ये सम्भव भएसम्म पाँच जना उम्मेदवारहरूको संक्षिप्तसूची(short List) तयार गरी व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताका लागि छनौट गरिनेछ ।

व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणका लागि छनौटमा परेका आवेदकहरूले तोकिएको मिति र समयमा व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्नेछ । प्रस्तुतीकरणका लागि तीस मिनेट समय प्रदान गरिने छ । 

उपदफा (७.२) बमोजिम व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता बापतको प्राप्ताङ्क, पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजना बापतको उपदफा (७.१) बमोजिमको प्राप्ताङ्क, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको औसत प्राप्ताङ्क तथा अन्तर्वार्ताको औसत प्राप्ताङ्कको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जना उम्मेदवारहरूको नाम वर्णानुक्रमानुसार सिफारिस गरिनेछ । 

तीनजना भन्दा कम आवेदकको आवेदन परेको अवस्थामा पहिलो चरणमा परेका आवेदनहरूलाई यथावत् राखी थप आवेदनको लागि सात दिनको म्याद दिई पुनः दरखास्त आह्वान गरिनेछ । 

पुनः दरखास्त आह्वान गर्दा थप आवेदन परेवा नपरेपनि छनौट सम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ ।

 

Nepal Investment Mega Bank Limited
Bizshala
Shikhar Insurance
CG Motors
IME remit
Mahalaxmi Development Bank
New Office

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com is a leading financial news portal of Nepal run by SOS Media Pvt Ltd. It especially covers the economy, capital market, real estate, banks and financial institutions, merchant banks and various investment tools, insurance market, tourism, auto industry and other fresh and investigative news. Bizshala, which succeeded in becoming the country's leading economic news portal within a short period of its establishment, has the involvement of experienced and seasoned journalists in the financial field. We believe in investigative, factual and innovative news. We look at every news that the reader is interested in from an economic point of view.